Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. júlu 2014

15. júla 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. júla 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému zvýšil o 1 mil. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 212,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 2,3 mld. EUR na 364 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,3 mld. EUR na 965,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 7 mld. EUR na 107,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,6 mld. EUR na 509 mld. EUR. V stredu 9. júla 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 97,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 94,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 10 mld. EUR, pričom žiadna nová operácia vyrovnaná nebola. Okrem toho boli z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatené 4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 20,2 mld. EUR (v porovnaní s 27,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 204,8 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 11. júla 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 156,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 34,4 mld. EUR a 14,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 8,1 mld. EUR na 206,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 430 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 249 206 −389
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 641 −28
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 167 564 −361
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 943 −342
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 506 280
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 506 280
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 529 162 −16 738
5.1 Hlavné refinančné operácie 94 150 −2 953
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 434 811 −13 985
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 200 200
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 885 −757
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 568 776 1 879
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 204 766 −441
7.2 Ostatné cenné papiere 364 011 2 320
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 705 0
9 Ostatné aktíva 246 470 2 856
Aktíva spolu 2 057 083 −13 211
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 965 189 1 300
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 226 345 −15 193
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 206 155 −8 091
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 20 184 −7 091
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 6 −11
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 213 541
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 144 079 2 962
5.1 Verejná správa 107 231 6 968
5.2 Ostatné záväzky 36 848 −4 006
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 53 199 −3 743
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 064 29
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 797 −642
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 797 −642
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 208 102 1 534
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 309 0
Pasíva spolu 2 057 083 −13 211

Kontakt pre médiá