Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 11. jūlijā

2014.15.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 11. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro sakarā ar vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 212.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 364 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 965.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7 mljrd. euro (līdz 107.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.6 mljrd. euro (līdz 509 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 9. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 97.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 94.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš, bet jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija netika noslēgta. Turklāt pirms termiņa tika atmaksāti 4 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 20.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 27.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 204.8 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 11. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 156.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 34.4 mljrd. euro un 14.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.1 mljrd. euro (līdz 206.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,430 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 249,206 −389
2.1 SVF debitoru parādi 81,641 −28
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,564 −361
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,943 −342
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,506 280
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,506 280
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 529,162 −16,738
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 94,150 −2,953
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 434,811 −13,985
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 200 200
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 60,885 −757
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 568,776 1,879
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 204,766 −441
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,011 2,320
8 Valdības parāds euro 26,705 0
9 Pārējie aktīvi 246,470 2,856
Kopā aktīvi 2,057,083 −13,211
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 965,189 1,300
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 226,345 −15,193
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,155 −8,091
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 20,184 −7,091
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 −11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,213 541
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 144,079 2,962
5.1 Saistības pret valdību 107,231 6,968
5.2 Pārējās saistības 36,848 −4,006
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 53,199 −3,743
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,064 29
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4,797 −642
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4,797 −642
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 208,102 1,534
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,309 0
Kopā pasīvi 2,057,083 −13,211

Kontaktinformācija presei