Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 юли 2014 г.

15 юли 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 11 юли 2014 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 212,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,3 млрд. евро до 364 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 965,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 7 млрд. евро до 107,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,6 млрд. евро до 509 млрд. евро. На 9 юли 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 97,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 94,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 10 млрд. евро, без да се извършва плащане по нова. Освен това 4 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 20,2 млрд. евро (при 27,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,4 млрд. евро до 204,8 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 11 юли 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 156,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 34,4 млрд. евро и 14,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 8,1 млрд. евро до 206,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 430 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 206 −389
2.1 Вземания от МВФ 81 641 −28
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 564 −361
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 943 −342
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 506 280
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 506 280
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 529 162 −16 738
5.1 Основни операции по рефинансиране 94 150 −2 953
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 434 811 −13 985
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 200 200
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 60 885 −757
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 568 776 1 879
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 204 766 −441
7.2 Други ценни книжа 364 011 2 320
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 705 0
9 Други активи 246 470 2 856
Общо активи 2 057 083 −13 211
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 965 189 1 300
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 226 345 −15 193
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 206 155 −8 091
2.2 Депозитно улеснение 20 184 −7 091
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 −11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 213 541
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 144 079 2 962
5.1 Сектор „Държавно управление“ 107 231 6 968
5.2 Други задължения 36 848 −4 006
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 53 199 −3 743
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 064 29
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 797 −642
8.1 Депозити, салда и други задължения 4 797 −642
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 208 102 1 534
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 309 0
Общо пасиви 2 057 083 −13 211

Данни за контакт за медиите