Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 mars 2014

25 mars 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 21 mars 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 208 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 359,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 936,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 21,3 miljarder EUR till 77,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15,8 miljarder EUR till 434 miljarder EUR. Onsdagen den 19 mars 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 92,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 96,9 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 10,1 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,9 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 34,5 miljarder EUR (jämfört med 23,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 228,6 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper som förvärvats inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 21 mars 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 38,1 miljarder EUR respektive 14,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,6 miljarder EUR till 195,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.134 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.650 190
2.1 Fordringar på IMF 80.689 −94
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.961 285
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.893 103
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.200 879
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.200 879
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 644.074 −4.818
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 96.906 4.341
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 546.249 −10.075
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 917 915
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 77.848 1.810
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 588.465 587
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 228.585 −250
7.2 Andra värdepapper 359.880 838
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 236.578 −443
Summa tillgångar 2.166.080 −1.691
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 936.939 −1.187
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 405.240 −20.555
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 195.201 −31.554
2.2 Inlåningsfacilitet 34.536 11.041
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 −42
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.095 81
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 103.443 20.011
5.1 Offentliga sektorn 77.692 21.325
5.2 Övriga skulder 25.751 −1.314
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 88.241 109
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 977 −232
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.892 405
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.892 405
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 211.206 −321
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 92.454 0
Summa skulder 2.166.080 −1.691