Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 maart 2014

25 maart 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 maart 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 208 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 359,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 936,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 21,3 miljard naar EUR 77,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,8 miljard naar EUR 434 miljard. Op woensdag 19 maart 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 92,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 96,9 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd EUR 10,1 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 34,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 23,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,3 miljard naar EUR 228,6 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 21 maart 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 38,1 miljard en EUR 14,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,6 miljard naar EUR 195,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.134 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.650 190
2.1 Vorderingen op het IMF 80.689 −94
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.961 285
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.893 103
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.200 879
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.200 879
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 644.074 −4.818
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 96.906 4.341
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 546.249 −10.075
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 917 915
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 77.848 1.810
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 588.465 587
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 228.585 −250
7.2 Overige waardepapieren 359.880 838
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 236.578 −443
Totaal activa 2.166.080 −1.691
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 936.939 −1.187
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 405.240 −20.555
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 195.201 −31.554
2.2 Depositofaciliteit 34.536 11.041
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 −42
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.095 81
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 103.443 20.011
5.1 Overheid 77.692 21.325
5.2 Overige verplichtingen 25.751 −1.314
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.241 109
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 977 −232
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.892 405
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.892 405
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 211.206 −321
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 92.454 0
Totaal passiva 2.166.080 −1.691