Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 март 2014 г.

25 март 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 март 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 208 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. евро до 359,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,2 млрд. евро до 936,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 21,3 млрд. евро до 77,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,8 млрд. евро до 434 млрд. евро. На 19 март 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 92,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 96,9 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата 10,1 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 34,5 млрд. евро (при 23,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,3 млрд. евро до 228,6 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 21 март 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 38,1 млрд. евро и 14,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 31,6 млрд. евро до 195,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 134 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 650 190
2.1 Вземания от МВФ 80 689 −94
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 961 285
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 893 103
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 200 879
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 200 879
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 644 074 −4 818
5.1 Основни операции по рефинансиране 96 906 4 341
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 546 249 −10 075
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 917 915
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 77 848 1 810
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 588 465 587
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 228 585 −250
7.2 Други ценни книжа 359 880 838
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 236 578 −443
Общо активи 2 166 080 −1 691
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 936 939 −1 187
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 405 240 −20 555
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 195 201 −31 554
2.2 Депозитно улеснение 34 536 11 041
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −42
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 095 81
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 103 443 20 011
5.1 Сектор „Държавно управление“ 77 692 21 325
5.2 Други задължения 25 751 −1 314
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 88 241 109
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 977 −232
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 892 405
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 892 405
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 211 206 −321
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 92 454 0
Общо пасиви 2 166 080 −1 691