Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. marca 2014

25. marec 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. marca 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 208 milijard EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 359,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,2 milijarde EUR na 936,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 21,3 milijarde EUR na 77,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,8 milijarde EUR na 434 milijard EUR. V sredo, 19. marca 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 92,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 96,9 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 10,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 34,5 milijarde EUR (v primerjavi s 23,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 228,6 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 21. marca 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 38,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 31,6 milijarde EUR na 195,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.134 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.650 190
2.1 Terjatve do MDS 80.689 −94
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.961 285
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.893 103
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.200 879
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.200 879
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 644.074 −4.818
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 96.906 4.341
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 546.249 −10.075
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 917 915
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 77.848 1.810
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 588.465 587
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 228.585 −250
7.2 Drugi vrednostni papirji 359.880 838
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 236.578 −443
Skupaj sredstva 2.166.080 −1.691
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 936.939 −1.187
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 405.240 −20.555
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 195.201 −31.554
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 34.536 11.041
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 −42
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.095 81
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 103.443 20.011
5.1 Širša država 77.692 21.325
5.2 Druge obveznosti 25.751 −1.314
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 88.241 109
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 977 −232
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.892 405
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.892 405
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 211.206 −321
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 92.454 0
Skupaj obveznosti 2.166.080 −1.691