Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 21. martā

2014.25.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 21. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 208 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 359.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 936.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 21.3 mljrd. euro (līdz 77.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15.8 mljrd. euro (līdz 434 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 19. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 92.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 96.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 10.1 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 34.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 23.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 228.6 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 21. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 38.1 mljrd. euro un 14.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 31.6 mljrd. euro (līdz 195.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,134 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,650 190
2.1 SVF debitoru parādi 80,689 −94
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,961 285
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,893 103
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,200 879
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,200 879
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 644,074 −4,818
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 96,906 4,341
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 546,249 −10,075
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 917 915
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 77,848 1,810
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 588,465 587
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 228,585 −250
7.2 Pārējie vērtspapīri 359,880 838
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 236,578 −443
Kopā aktīvi 2,166,080 −1,691
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 936,939 −1,187
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 405,240 −20,555
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 195,201 −31,554
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 34,536 11,041
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 −42
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,095 81
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 103,443 20,011
5.1 Saistības pret valdību 77,692 21,325
5.2 Pārējās saistības 25,751 −1,314
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 88,241 109
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 977 −232
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,892 405
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,892 405
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 211,206 −321
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 92,454 0
Kopā pasīvi 2,166,080 −1,691