Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 marca 2014 r.

25 marca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 marca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld EUR do poziomu 208 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,8 mld EUR do poziomu 359,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,2 mld EUR do poziomu 936,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 21,3 mld EUR do poziomu 77,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,8 mld EUR do poziomu 434 mld EUR. W środę 19 marca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 92,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 96,9 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 10,1 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 34,5 mld EUR (wobec 23,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,3 mld EUR do poziomu 228,6 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 21 marca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 38,1 mld EUR i 14,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 31,6 mld EUR do poziomu 195,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.134 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.650 190
2.1 Należności od MFW 80.689 −94
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.961 285
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.893 103
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.200 879
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.200 879
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 644.074 −4.818
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 96.906 4.341
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 546.249 −10.075
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 917 915
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 77.848 1.810
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 588.465 587
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 228.585 −250
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.880 838
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 236.578 −443
Aktywa razem 2.166.080 −1.691
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 936.939 −1.187
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 405.240 −20.555
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 195.201 −31.554
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 34.536 11.041
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −42
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.095 81
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 103.443 20.011
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 77.692 21.325
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.751 −1.314
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 88.241 109
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 977 −232
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.892 405
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.892 405
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 211.206 −321
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.454 0
Pasywa razem 2.166.080 −1.691