Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. marcu 2014

25. marca 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. marca 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 208 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,8 mld. EUR na 359,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,2 mld. EUR na 936,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 21,3 mld. EUR na 77,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,8 mld. EUR na 434 mld. EUR. V stredu 19. marca 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 92,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 96,9 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 10,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,9 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 34,5 mld. EUR (v porovnaní s 23,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,3 mld. EUR na 228,6 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 21. marca 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 38,1 mld. EUR a 14,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 31,6 mld. EUR na 195,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 134 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 650 190
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 689 −94
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 961 285
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 893 103
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 200 879
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 200 879
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 644 074 −4 818
5.1 Hlavné refinančné operácie 96 906 4 341
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 546 249 −10 075
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 917 915
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 77 848 1 810
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 588 465 587
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 228 585 −250
7.2 Ostatné cenné papiere 359 880 838
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 236 578 −443
Aktíva spolu 2 166 080 −1 691
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 936 939 −1 187
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 405 240 −20 555
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 195 201 −31 554
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 34 536 11 041
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 −42
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 095 81
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 103 443 20 011
5.1 Verejná správa 77 692 21 325
5.2 Ostatné záväzky 25 751 −1 314
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 88 241 109
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 977 −232
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 892 405
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 892 405
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 211 206 −321
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 92 454 0
Pasíva spolu 2 166 080 −1 691