SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. marts 2014

25. marts 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. marts 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 208 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge har Eurosystemet ikke gennemført likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,8 mia. euro til 359,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,2 mia. euro til 936,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 21,3 mia. euro til 77,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,8 mia. euro til 434 mia. euro. Onsdag den 19. marts 2014 udløb en primær markedsoperation på 92,6 mia. euro, og en ny på 96,9 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer på 10,1 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 34,5 mia. euro (mod 23,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,3 mia. euro til 228,6 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 21. marts 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 38,1 mia. euro og 14,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,6 mia. euro til 195,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.134 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.650 190
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.689 −94
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.961 285
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.893 103
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.200 879
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.200 879
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 644.074 −4.818
5.1 Primære markedsoperationer 96.906 4.341
5.2 Langfristede markedsoperationer 546.249 −10.075
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 917 915
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 77.848 1.810
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 588.465 587
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 228.585 −250
7.2 Andre værdipapirer 359.880 838
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 236.578 −443
Aktiver i alt 2.166.080 −1.691
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 936.939 −1.187
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 405.240 −20.555
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 195.201 −31.554
2.2 Indlånsfacilitet 34.536 11.041
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 −42
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.095 81
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 103.443 20.011
5.1 Offentlig forvaltning og service 77.692 21.325
5.2 Andre forpligtelser 25.751 −1.314
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 88.241 109
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 977 −232
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.892 405
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.892 405
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 211.206 −321
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 92.454 0
Passiver i alt 2.166.080 −1.691