Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. březnu 2014

25. března 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. března 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 208 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 359,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,2 mld. EUR na 936,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 21,3 mld. EUR na 77,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15,8 mld. EUR na 434 mld. EUR. Ve středu 19. března 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 92,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 96,9 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před datem splatnosti 10,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 34,5 mld. EUR (oproti 23,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,3 mld. EUR na 228,6 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů získaných v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 21. března 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 38,1 mld. EUR, resp. 14,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,6 mld. EUR na 195,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 134 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 650 190
2.1 Pohledávky za MMF 80 689 −94
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 961 285
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 893 103
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 200 879
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 200 879
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 644 074 −4 818
5.1 Hlavní refinanční operace 96 906 4 341
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 546 249 −10 075
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 917 915
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 77 848 1 810
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 588 465 587
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 228 585 −250
7.2 Ostatní cenné papíry 359 880 838
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 236 578 −443
Aktiva celkem 2 166 080 −1 691
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 936 939 −1 187
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 405 240 −20 555
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 201 −31 554
2.2 Vkladová facilita 34 536 11 041
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 −42
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 095 81
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 103 443 20 011
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 77 692 21 325
5.2 Ostatní závazky 25 751 −1 314
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 88 241 109
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 977 −232
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 892 405
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 892 405
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 211 206 −321
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 454 0
Pasiva celkem 2 166 080 −1 691