Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 mars 2014

11 mars 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 mars 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 207,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 358,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 937 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 24,6 miljarder EUR till 74,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 11,8 miljarder EUR till 447,6 miljarder EUR. Onsdagen den 5 mars 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 94 miljarder EUR och ersattes med en ny på 87 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 3 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 30,9 miljarder EUR (jämfört med 29,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7,1 på tillgångssidan) var oförändrat. Under den vecka som slutade den 7 mars 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 38,8 miljarder EUR respektive 14,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,3 miljarder EUR till 187,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.158 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.312 484
2.1 Fordringar på IMF 80.793 68
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.518 416
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.867 −264
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.806 −199
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.806 −199
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 654.015 −10.493
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 87.047 −6.989
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 566.682 −3.012
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 284 −492
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 72.875 −1.230
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 588.035 1.656
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 229.302 0
7.2 Andra värdepapper 358.733 1.656
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 0
9 Övriga tillgångar 239.020 1.291
Summa tillgångar 2.172.324 −8.755
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 937.004 3.156
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 393.554 1.067
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 187.112 −280
2.2 Inlåningsfacilitet 30.939 1.567
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −220
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.188 9
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 113.875 −12.238
5.1 Offentliga sektorn 74.651 −24.608
5.2 Övriga skulder 39.224 12.370
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 90.597 −2.897
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.858 −924
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.765 826
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.765 826
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 216.495 2.246
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 92.395 0
Summa skulder 2.172.324 −8.755

Kontakt för media