Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. kovo 7 d.

2014 m. kovo 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. kovo 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 207,8 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 358,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 937 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,6 mlrd. eurų – iki 74,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,8 mlrd. eurų – iki 447,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. kovo 5 d., baigėsi 94 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 87 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 175,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 30,9 mlrd. eurų (palyginti su 29,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė. Dėl to 2014 m. kovo 7 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 38,8 mlrd. eurų ir 14,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 187,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 158 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 312 484
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 793 68
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 518 416
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 867 −264
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 806 −199
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 806 −199
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 654 015 −10 493
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 87 047 −6 989
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 566 682 −3 012
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 284 −492
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 72 875 −1 230
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 588 035 1 656
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 229 302 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 733 1 656
8 Valdžios skola eurais 28 237 0
9 Kitas turtas 239 020 1 291
Visas turtas 2 172 324 −8 755
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 937 004 3 156
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 393 554 1 067
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 187 112 −280
2.2 Indėlių galimybė 30 939 1 567
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −220
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 188 9
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 113 875 −12 238
5.1 Valdžiai 74 651 −24 608
5.2 Kiti įsipareigojimai 39 224 12 370
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 90 597 −2 897
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 858 −924
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 765 826
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 765 826
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 495 2 246
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 92 395 0
Visi įsipareigojimai 2 172 324 −8 755

Kontaktai žiniasklaidai