Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. marca 2014

11. marec 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. marca 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 207,8 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,7 milijarde EUR na 358,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,2 milijarde EUR na 937 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 24,6 milijarde EUR na 74,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 11,8 milijarde EUR na 447,6 milijarde EUR. V sredo, 5. marca 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 94 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 87 milijard EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 175,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 30,9 milijarde EUR (v primerjavi z 29,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena. Tako je v tednu, ki se je končal 7. marca 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 38,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 187,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.158 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.312 484
2.1 Terjatve do MDS 80.793 68
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.518 416
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.867 −264
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.806 −199
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.806 −199
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 654.015 −10.493
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 87.047 −6.989
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 566.682 −3.012
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 284 −492
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 72.875 −1.230
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 588.035 1.656
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 229.302 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 358.733 1.656
8 Dolg širše države v EUR 28.237 0
9 Druga sredstva 239.020 1.291
Skupaj sredstva 2.172.324 −8.755
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 937.004 3.156
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 393.554 1.067
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 187.112 −280
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 30.939 1.567
2.3 Vezane vloge 175.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −220
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.188 9
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 113.875 −12.238
5.1 Širša država 74.651 −24.608
5.2 Druge obveznosti 39.224 12.370
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 90.597 −2.897
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.858 −924
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.765 826
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.765 826
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 216.495 2.246
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 92.395 0
Skupaj obveznosti 2.172.324 −8.755

Stiki za medije