Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 март 2014 г.

11 март 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 март 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,3 млрд. евро до 207,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 358,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,2 млрд. евро до 937 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 24,6 млрд. евро до 74,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 11,8 млрд. евро до 447,6 млрд. евро. На 5 март 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 94 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 87 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 175,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата 3 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 30,9 млрд. евро (при 29,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени. Така през седмицата, която приключва на 7 март 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 38,8 млрд. евро и 14,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 0,3 млрд. евро до 187,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 158 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 312 484
2.1 Вземания от МВФ 80 793 68
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 518 416
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 867 −264
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 806 −199
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 806 −199
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 654 015 −10 493
5.1 Основни операции по рефинансиране 87 047 −6 989
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 566 682 −3 012
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 284 −492
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 72 875 −1 230
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 588 035 1 656
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 229 302 0
7.2 Други ценни книжа 358 733 1 656
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 0
9 Други активи 239 020 1 291
Общо активи 2 172 324 −8 755
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 937 004 3 156
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 393 554 1 067
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 187 112 −280
2.2 Депозитно улеснение 30 939 1 567
2.3 Срочни депозити 175 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −220
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 188 9
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 113 875 −12 238
5.1 Сектор „Държавно управление“ 74 651 −24 608
5.2 Други задължения 39 224 12 370
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 90 597 −2 897
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 858 −924
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 765 826
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 765 826
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 216 495 2 246
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 92 395 0
Общо пасиви 2 172 324 −8 755

Данни за контакт за медиите