Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 7. martā

2014.11.03.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 7. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 207.8 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 358.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 937 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.6 mljrd. euro (līdz 74.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 11.8 mljrd. euro (līdz 447.6 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 5. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 94 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 87 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 175.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 3 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 30.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 29.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 7. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 38.8 mljrd. euro un 14.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 187.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,158 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,312 484
2.1 SVF debitoru parādi 80,793 68
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,518 416
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,867 −264
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,806 −199
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,806 −199
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 654,015 −10,493
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 87,047 −6,989
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 566,682 −3,012
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 284 −492
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 72,875 −1,230
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 588,035 1,656
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 229,302 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 358,733 1,656
8 Valdības parāds euro 28,237 0
9 Pārējie aktīvi 239,020 1,291
Kopā aktīvi 2,172,324 −8,755
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 937,004 3,156
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 393,554 1,067
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 187,112 −280
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 30,939 1,567
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −220
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,188 9
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 113,875 −12,238
5.1 Saistības pret valdību 74,651 −24,608
5.2 Pārējās saistības 39,224 12,370
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 90,597 −2,897
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,858 −924
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,765 826
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,765 826
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 216,495 2,246
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 92,395 0
Kopā pasīvi 2,172,324 −8,755

Kontaktinformācija presei