Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. březnu 2014

11. března 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. března 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 207,8 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 358,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,2 mld. EUR na 937 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 24,6 mld. EUR na 74,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 11,8 mld. EUR na 447,6 mld. EUR. Ve středu 5. března 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 94 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 87 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 175,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne byly z dlouhodobějších refinančních operací splaceny před lhůtou splatnosti 3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 30,9 mld. EUR (oproti 29,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny. V týdnu končícím 7. března 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 38,8 mld. EUR, resp. 14,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 0,3 mld. EUR na 187,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 158 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 312 484
2.1 Pohledávky za MMF 80 793 68
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 518 416
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 867 −264
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 806 −199
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 806 −199
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 654 015 −10 493
5.1 Hlavní refinanční operace 87 047 −6 989
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 566 682 −3 012
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 284 −492
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 72 875 −1 230
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 588 035 1 656
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 229 302 0
7.2 Ostatní cenné papíry 358 733 1 656
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 0
9 Ostatní aktiva 239 020 1 291
Aktiva celkem 2 172 324 −8 755
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 937 004 3 156
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 393 554 1 067
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 187 112 −280
2.2 Vkladová facilita 30 939 1 567
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −220
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 188 9
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 113 875 −12 238
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 74 651 −24 608
5.2 Ostatní závazky 39 224 12 370
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 90 597 −2 897
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 858 −924
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 765 826
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 765 826
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 216 495 2 246
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 92 395 0
Pasiva celkem 2 172 324 −8 755
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média