Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 maart 2014

11 maart 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 maart 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 207,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 358,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,2 miljard naar EUR 937 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 24,6 miljard naar EUR 74,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 11,8 miljard naar EUR 447,6 miljard. Op woensdag 5 maart 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 94 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 87 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 175,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 3 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 30,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 29,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd. In de week die eindigde op 7 maart 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 38,8 miljard en EUR 14,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,3 miljard naar EUR 187,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.158 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.312 484
2.1 Vorderingen op het IMF 80.793 68
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.518 416
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.867 −264
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.806 −199
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.806 −199
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 654.015 −10.493
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 87.047 −6.989
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 566.682 −3.012
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 284 −492
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 72.875 −1.230
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 588.035 1.656
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 229.302 0
7.2 Overige waardepapieren 358.733 1.656
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 0
9 Overige activa 239.020 1.291
Totaal activa 2.172.324 −8.755
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 937.004 3.156
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 393.554 1.067
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 187.112 −280
2.2 Depositofaciliteit 30.939 1.567
2.3 Termijndeposito's 175.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −220
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.188 9
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 113.875 −12.238
5.1 Overheid 74.651 −24.608
5.2 Overige verplichtingen 39.224 12.370
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.597 −2.897
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.858 −924
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.765 826
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.765 826
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 216.495 2.246
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 92.395 0
Totaal passiva 2.172.324 −8.755

Contactpersonen voor de media