Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. marcu 2014

11. marca 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. marca 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 207,8 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 358,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,2 mld. EUR na 937 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 24,6 mld. EUR na 74,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 11,8 mld. EUR na 447,6 mld. EUR. V stredu 5. marca 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 94 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 87 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 175,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 30,9 mld. EUR (v porovnaní s 29,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený. V týždni končiacom sa 7. marca 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 38,8 mld. EUR a 14,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 0,3 mld. EUR na 187,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 158 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 312 484
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 793 68
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 518 416
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 867 −264
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 806 −199
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 806 −199
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 654 015 −10 493
5.1 Hlavné refinančné operácie 87 047 −6 989
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 566 682 −3 012
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 284 −492
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 72 875 −1 230
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 588 035 1 656
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 229 302 0
7.2 Ostatné cenné papiere 358 733 1 656
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 0
9 Ostatné aktíva 239 020 1 291
Aktíva spolu 2 172 324 −8 755
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 937 004 3 156
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 393 554 1 067
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 187 112 −280
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 30 939 1 567
2.3 Termínované vklady 175 500 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −220
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 188 9
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 113 875 −12 238
5.1 Verejná správa 74 651 −24 608
5.2 Ostatné záväzky 39 224 12 370
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 90 597 −2 897
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 858 −924
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 765 826
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 765 826
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 216 495 2 246
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 92 395 0
Pasíva spolu 2 172 324 −8 755
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá