Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. marts 2014

11. marts 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. marts 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 207,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge har Eurosystemet ikke gennemført likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,7 mia. euro til 358,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,2 mia. euro til 937 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 24,6 mia. euro til 74,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 11,8 mia. euro til 447,6 mia. euro. Onsdag den 5. marts 2014 udløb en primær markedsoperation på 94 mia. euro, og en ny på 87 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 175,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer på 3 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 30,9 mia. euro (mod 29,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret. I ugen, der sluttede den 7. marts 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 175,7 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 38,8 mia. euro og 14,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,3 mia. euro til 187,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 303.158 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 244.312 484
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.793 68
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.518 416
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.867 −264
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.806 −199
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.806 −199
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 654.015 −10.493
5.1 Primære markedsoperationer 87.047 −6.989
5.2 Langfristede markedsoperationer 566.682 −3.012
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 284 −492
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 72.875 −1.230
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 588.035 1.656
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 229.302 0
7.2 Andre værdipapirer 358.733 1.656
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.237 0
9 Andre aktiver 239.020 1.291
Aktiver i alt 2.172.324 −8.755
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 937.004 3.156
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 393.554 1.067
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 187.112 −280
2.2 Indlånsfacilitet 30.939 1.567
2.3 Indskud med fast løbetid 175.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −220
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.188 9
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 113.875 −12.238
5.1 Offentlig forvaltning og service 74.651 −24.608
5.2 Andre forpligtelser 39.224 12.370
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 90.597 −2.897
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.858 −924
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.765 826
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.765 826
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0
10 Andre forpligtelser 216.495 2.246
11 Revalueringskonti 262.876 0
12 Kapital og reserver 92.395 0
Passiver i alt 2.172.324 −8.755

Medie- og pressehenvendelser