Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 marca 2014 r.

11 marca 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 marca 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld EUR do poziomu 207,8 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,7 mld EUR do poziomu 358,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,2 mld EUR do poziomu 937 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 24,6 mld EUR do poziomu 74,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 11,8 mld EUR do poziomu 447,6 mld EUR. W środę 5 marca 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 94 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 87 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 175,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 3 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 30,9 mld EUR (wobec 29,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) nie zmieniły się. W związku z tym w tygodniu zakończonym 7 marca 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 38,8 mld EUR i 14,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 0,3 mld EUR do poziomu 187,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.158 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.312 484
2.1 Należności od MFW 80.793 68
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.518 416
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.867 −264
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.806 −199
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.806 −199
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 654.015 −10.493
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 87.047 −6.989
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 566.682 −3.012
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 284 −492
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 72.875 −1.230
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 588.035 1.656
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 229.302 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.733 1.656
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 0
9 Pozostałe aktywa 239.020 1.291
Aktywa razem 2.172.324 −8.755
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 937.004 3.156
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 393.554 1.067
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 187.112 −280
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 30.939 1.567
2.3 Depozyty terminowe 175.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −220
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.188 9
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 113.875 −12.238
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 74.651 −24.608
5.2 Pozostałe zobowiązania 39.224 12.370
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 90.597 −2.897
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.858 −924
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.765 826
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.765 826
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 216.495 2.246
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 92.395 0
Pasywa razem 2.172.324 −8.755

Kontakt z mediami