Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. ožujka 2014.

11. ožujka 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. ožujka 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,3 milijarde EUR na 207,8 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 1,7 milijarda EUR na 358,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 3,2 milijarde EUR na 937 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 24,6 milijarda EUR na 74,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) smanjili su se za 11,8 milijarda EUR na 447,6 milijarda EUR. U srijedu, 5. ožujka 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 94 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 87 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 175,5 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti jednakog iznosa s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 3 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 0,8 milijarda EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 30,9 milijarda EUR (u odnosu na 29,4 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostalo je nepromijenjeno. Stoga je u tjednu koji je završio 7. ožujka 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 175,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 38,8 milijarda EUR odnosno 14,8 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) smanjilo za 0,3 milijarde EUR na 187,1 milijardu EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 303 158 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 312 484
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 793 68
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 518 416
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 867 −264
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 806 −199
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 806 −199
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 654 015 −10 493
5.1 Glavne operacije refinanciranja 87 047 −6 989
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 566 682 −3 012
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 284 −492
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 2 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 72 875 −1 230
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 588 035 1 656
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 229 302 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 358 733 1 656
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 237 0
9 Ostala imovina 239 020 1 291
Ukupno imovina 2 172 324 −8 755
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 937 004 3 156
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 393 554 1 067
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 187 112 −280
2.2 Novčani depoziti 30 939 1 567
2.3 Oročeni depoziti 175 500 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 3 −220
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 188 9
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 113 875 −12 238
5.1 Opća država 74 651 −24 608
5.2 Ostale obveze 39 224 12 370
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 90 597 −2 897
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 858 −924
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 765 826
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 765 826
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0
10 Ostale obveze 216 495 2 246
11 Računi revalorizacije 262 876 0
12 Kapital i pričuve 92 395 0
Ukupno obveze 2 172 324 −8 755

Kontaktni podatci za medije