European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 февруари 2013 г.

26 февруари 2013 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 22 февруари 2013 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1 млрд. евро до 215,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
21 февруари 2013 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1 млрд. щатски долара Няма разпределение

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 337,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,8 млрд. евро до 878,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 14,6 млрд. евро до 82,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 36,7 млрд. евро до 636,5 млрд. евро. На 20 февруари 2013 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 128,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 132,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 205,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. През седмицата операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 3,8 млрд. евро е изплатена преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 1,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 166,4 млрд. евро (при 131,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 269,9 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата програма за закупуване на обезпечени облигации и по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 22 февруари 2013 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 205,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 48,4 млрд. евро и 16,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 50,5 млрд. евро до 416 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 438 690 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 253 120 −919
2.1 Вземания от МВФ 86 677 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 166 443 −919
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 071 −466
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 507 604
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 507 604
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 008 537 −2 077
5.1 Основни операции по рефинансиране 132 172 3 493
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 876 363 −3 790
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −1 780
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 80 121 −3 548
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 607 492 435
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 269 878 −633
7.2 Други ценни книжа 337 614 1 068
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 29 912 0
9 Други активи 282 375 −932
Общо активи 2 748 823 −6 902
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 878 294 −2 763
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 788 007 −15 858
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 415 950 −50 518
2.2 Депозитно улеснение 166 437 34 552
2.3 Срочни депозити 205 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 119 107
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 374 −426
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 118 875 15 859
5.1 Сектор „Държавно управление“ 82 471 14 567
5.2 Други задължения 36 403 1 292
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 166 003 −4 769
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 236 −301
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 682 −39
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 682 −39
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 952 0
10 Други задължения 231 988 1 396
11 Сметки за преоценка 407 378 0
12 Капитал и резерви 86 035 0
Общо пасиви 2 748 823 −6 902
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите