European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 lutego 2013 r.

26 lutego 2013

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 lutego 2013 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z zakupu złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu oraz zakupu złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld EUR do poziomu 215,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
21 lutego 2013 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1 mld USD Nie przydzielono

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,1 mld EUR do poziomu 337,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,8 mld EUR do poziomu 878,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,6 mld EUR do poziomu 82,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 36,7 mld EUR do poziomu 636,5 mld EUR. W środę 20 lutego 2013 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 128,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 132,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 205,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W tym tygodniu dłuższa operacja refinansująca w kwocie 3,8 mld EUR została spłacona przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 1,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 166,4 mld EUR (wobec 131,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 269,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 22 lutego 2013 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 205,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 48,4 mld EUR i 16,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 50,5 mld EUR do poziomu 416 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 438.690 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 253.120 −919
2.1 Należności od MFW 86.677 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.443 −919
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.071 −466
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.507 604
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.507 604
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.008.537 −2.077
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 132.172 3.493
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 876.363 −3.790
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1 −1.780
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 80.121 −3.548
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 607.492 435
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 269.878 −633
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 337.614 1.068
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 29.912 0
9 Pozostałe aktywa 282.375 −932
Aktywa razem 2.748.823 −6.902
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 878.294 −2.763
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 788.007 −15.858
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 415.950 −50.518
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 166.437 34.552
2.3 Depozyty terminowe 205.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 119 107
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.374 −426
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 118.875 15.859
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 82.471 14.567
5.2 Pozostałe zobowiązania 36.403 1.292
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 166.003 −4.769
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.236 −301
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.682 −39
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.682 −39
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.952 0
10 Pozostałe pasywa 231.988 1.396
11 Różnice z wyceny 407.378 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 86.035 0
Pasywa razem 2.748.823 −6.902
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami