European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. únoru 2013

26. února 2013

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. února 2013 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému, a nákupu zlatých mincí, který prováděla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 1 mld. EUR na 215,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
21. února 2013 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1 mld. USD nebyla přidělena

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 2,8 mld. EUR na 878,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,6 mld. EUR na 82,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 36,7 mld. EUR na 636,5 mld. EUR. Ve středu 20. února 2013 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 128,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 132,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 205,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. V týdnu končícím 22. února 2013 byla splacena před lhůtou splatnosti dlouhodobější refinanční operace o objemu 3,8 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 1,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 166,4 mld. EUR (oproti 131,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 269,9 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů nabytých v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů a programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 22. února 2013 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 205,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 48,4 mld. EUR, resp. 16,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 50,5 mld. EUR na 416 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 438 690 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 253 120 −919
2.1 Pohledávky za MMF 86 677 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 166 443 −919
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 071 −466
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 507 604
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 507 604
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 008 537 −2 077
5.1 Hlavní refinanční operace 132 172 3 493
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 876 363 −3 790
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −1 780
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 80 121 −3 548
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 607 492 435
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 269 878 −633
7.2 Ostatní cenné papíry 337 614 1 068
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 29 912 0
9 Ostatní aktiva 282 375 −932
Aktiva celkem 2 748 823 −6 902
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 878 294 −2 763
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 788 007 −15 858
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 415 950 −50 518
2.2 Vkladová facilita 166 437 34 552
2.3 Termínované vklady 205 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 119 107
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 374 −426
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 118 875 15 859
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 82 471 14 567
5.2 Ostatní závazky 36 403 1 292
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 166 003 −4 769
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 236 −301
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 682 −39
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 682 −39
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 952 0
10 Ostatní pasiva 231 988 1 396
11 Účty přecenění 407 378 0
12 Kapitál a rezervní fondy 86 035 0
Pasiva celkem 2 748 823 −6 902
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média