European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. februarja 2013

26. februar 2013

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. februarja 2013, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema ter nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 215,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
21. februar 2013 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1 mrd USD Ni bilo dodelitve

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,1 milijarde EUR na 337,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,8 milijarde EUR na 878,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,6 milijarde EUR na 82,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 36,7 milijarde EUR na 636,5 milijarde EUR. V sredo, 20. februarja 2013, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 128,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 132,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 205,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V tem tednu je bila pred zapadlostjo poravnana operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 3,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 1,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 166,4 milijarde EUR (v primerjavi s 131,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 269,9 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic in v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 22. februarja 2013, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 205,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 48,4 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 50,5 milijarde EUR na 416 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 438.690 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 253.120 −919
2.1 Terjatve do MDS 86.677 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 166.443 −919
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.071 −466
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.507 604
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.507 604
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.008.537 −2.077
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 132.172 3.493
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 876.363 −3.790
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −1.780
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 80.121 −3.548
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 607.492 435
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 269.878 −633
7.2 Drugi vrednostni papirji 337.614 1.068
8 Dolg širše države v EUR 29.912 0
9 Druga sredstva 282.375 −932
Skupaj sredstva 2.748.823 −6.902
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 878.294 −2.763
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 788.007 −15.858
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 415.950 −50.518
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 166.437 34.552
2.3 Vezane vloge 205.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 119 107
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.374 −426
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 118.875 15.859
5.1 Širša država 82.471 14.567
5.2 Druge obveznosti 36.403 1.292
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 166.003 −4.769
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.236 −301
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.682 −39
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.682 −39
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.952 0
10 Druge obveznosti 231.988 1.396
11 Računi prevrednotenja 407.378 0
12 Kapital in rezerve 86.035 0
Skupaj obveznosti 2.748.823 −6.902
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije