European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 februari 2013

26 februari 2013

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 februari 2013 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1 miljard naar EUR 215,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
21 februari 2013 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1 miljard Geen toewijzing

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 337,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,8 miljard naar EUR 878,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 14,6 miljard naar EUR 82,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 36,7 miljard naar EUR 636,5 miljard. Op woensdag 20 februari 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 128,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 132,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 205,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken. Tijdens de week werd een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 3,8 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 1,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 166,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 131,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 269,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die in het kader van het eerste programma voor aankoop van gedekte obligaties en het Programma voor de effectenmarkten waren aangekocht. In de week die eindigde op 22 februari 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 205,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 48,4 miljard en EUR 16,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 50,5 miljard naar EUR 416 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 438.690 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 253.120 −919
2.1 Vorderingen op het IMF 86.677 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 166.443 −919
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.071 −466
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.507 604
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.507 604
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.008.537 −2.077
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 132.172 3.493
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 876.363 −3.790
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −1.780
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 80.121 −3.548
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 607.492 435
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 269.878 −633
7.2 Overige waardepapieren 337.614 1.068
8 Overheidsschuld, luidende in euro 29.912 0
9 Overige activa 282.375 −932
Totaal activa 2.748.823 −6.902
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 878.294 −2.763
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 788.007 −15.858
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 415.950 −50.518
2.2 Depositofaciliteit 166.437 34.552
2.3 Termijndeposito's 205.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 119 107
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.374 −426
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 118.875 15.859
5.1 Overheid 82.471 14.567
5.2 Overige verplichtingen 36.403 1.292
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 166.003 −4.769
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.236 −301
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.682 −39
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.682 −39
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.952 0
10 Overige passiva 231.988 1.396
11 Herwaarderingsrekeningen 407.378 0
12 Kapitaal en reserves 86.035 0
Totaal passiva 2.748.823 −6.902
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media