European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. februáru 2013

26. februára 2013

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. februára 2013 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému, a nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila ďalšia z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 1 mld. EUR na 215,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
21. februára 2013 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1 mld. USD 0 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 337,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,8 mld. EUR na 878,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,6 mld. EUR na 82,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 36,7 mld. EUR na 636,5 mld. EUR. V stredu 20. februára 2013 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 128,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 132,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 205,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. V priebehu sledovaného týždňa bola predčasne splatená dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 3,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 1,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 166,4 mld. EUR (v porovnaní so 131,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov a programu pre trhy s cennými papiermi znížil o 0,6 mld. EUR na 269,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 22. februára 2013 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 205,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 48,4 mld. EUR a 16,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 50,5 mld. EUR na 416 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 438 690 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 253 120 −919
2.1 Pohľadávky voči MMF 86 677 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 166 443 −919
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 071 −466
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 507 604
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 507 604
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 008 537 −2 077
5.1 Hlavné refinančné operácie 132 172 3 493
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 876 363 −3 790
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 −1 780
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 80 121 −3 548
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 607 492 435
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 269 878 −633
7.2 Ostatné cenné papiere 337 614 1 068
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 29 912 0
9 Ostatné aktíva 282 375 −932
Úhrn aktív 2 748 823 −6 902
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 878 294 −2 763
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 788 007 −15 858
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 415 950 −50 518
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 166 437 34 552
2.3 Termínované vklady 205 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 119 107
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 374 −426
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 118 875 15 859
5.1 Verejná správa 82 471 14 567
5.2 Ostatné záväzky 36 403 1 292
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 166 003 −4 769
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 236 −301
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 682 −39
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 682 −39
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 952 0
10 Ostatné pasíva 231 988 1 396
11 Účty precenenia 407 378 0
12 Kapitál a rezervy 86 035 0
Úhrn pasív 2 748 823 −6 902
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá