European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2013. gada 22. februārī

2013.26.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2013. gada 22. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu un citai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 215.3 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2013. gada 21. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1 mljrd. ASV dolāru Nav piešķīruma

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 337.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 878.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.6 mljrd. euro (līdz 82.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 36.7 mljrd. euro (līdz 636.5 mljrd. euro). Trešdien, 2013. gada 20. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 128.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 132.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 205.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.8 mljrd. euro apmērā tika atmaksāta pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 1.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 166.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 131.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 269.9 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" un "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2013. gada 22. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 205.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 48.4 mljrd. euro un 16.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 50.5 mljrd. euro (līdz 416 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 438,690 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 253,120 −919
2.1 SVF debitoru parādi 86,677 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 166,443 −919
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,071 −466
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,507 604
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,507 604
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,008,537 −2,077
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 132,172 3,493
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 876,363 −3,790
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −1,780
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 80,121 −3,548
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 607,492 435
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 269,878 −633
7.2 Pārējie vērtspapīri 337,614 1,068
8 Valdības parāds euro 29,912 0
9 Pārējie aktīvi 282,375 −932
Kopā aktīvi 2,748,823 −6,902
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 878,294 −2,763
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 788,007 −15,858
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 415,950 −50,518
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 166,437 34,552
2.3 Termiņnoguldījumi 205,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 119 107
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,374 −426
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 118,875 15,859
5.1 Saistības pret valdību 82,471 14,567
5.2 Pārējās saistības 36,403 1,292
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 166,003 −4,769
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,236 −301
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,682 −39
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,682 −39
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,952 0
10 Pārējās saistības 231,988 1,396
11 Pārvērtēšanas konti 407,378 0
12 Kapitāls un rezerves 86,035 0
Kopā pasīvi 2,748,823 −6,902
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem