European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 februari 2013

26 februari 2013

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 22 februari 2013 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) köp av guld av en centralbank i Eurosystemet och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 215,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
21 februari 2013 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1 miljard USD Ingen tilldelning

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 337,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 878,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,6 miljarder EUR till 82,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 36,7 miljarder EUR till 636,5 miljarder EUR. Onsdagen den 20 februari 2013 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 128,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 132,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 205,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka. Under den veckan återbetalades en långfristig refinansieringstransaktion, till ett belopp på 3,8 miljarder EUR, före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 1,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 166,4 miljarder EUR (jämfört med 131,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 269,9 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för det första programmet för köp av säkerställda obligationer och programmet för värdepappersmarknaderna. Under den vecka som slutade den 22 februari 2013 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 205,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 48,4 miljarder EUR respektive 16,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 50,5 miljarder EUR till 416 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 438.690 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 253.120 −919
2.1 Fordringar på IMF 86.677 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 166.443 −919
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.071 −466
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.507 604
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.507 604
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.008.537 −2.077
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 132.172 3.493
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 876.363 −3.790
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1 −1.780
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 80.121 −3.548
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 607.492 435
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 269.878 −633
7.2 Andra värdepapper 337.614 1.068
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 29.912 0
9 Övriga tillgångar 282.375 −932
Summa tillgångar 2.748.823 −6.902
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 878.294 −2.763
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 788.007 −15.858
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 415.950 −50.518
2.2 Inlåningsfacilitet 166.437 34.552
2.3 Inlåning med fast löptid 205.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 119 107
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.374 −426
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 118.875 15.859
5.1 Offentliga sektorn 82.471 14.567
5.2 Övriga skulder 36.403 1.292
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 166.003 −4.769
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.236 −301
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.682 −39
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.682 −39
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.952 0
10 Övriga skulder 231.988 1.396
11 Värderegleringskonton 407.378 0
12 Eget kapital 86.035 0
Summa skulder 2.748.823 −6.902
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media