European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. februar 2013

26. februar 2013

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. februar 2013, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets køb af guld samt en anden centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1 mia. euro til 215,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
21. februar 2013 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1 mia. Ingen tildeling

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,1 mia. euro til 337,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,8 mia. euro til 878,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 14,6 mia. euro til 82,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 36,7 mia. euro til 636,5 mia. euro. Onsdag den 20. februar 2013 udløb en primær markedsoperation på 128,7 mia. euro, og en ny på 132,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 205,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. I løbet af ugen blev en langfristet markedsoperation på 3,8 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 1,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 166,4 mia. euro (mod 131,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,6 mia. euro til 269,9 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielsen af værdipapirer erhvervet under det første program til opkøb af covered bonds og Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 22. februar 2013, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 205,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 48,4 mia. euro og 16,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 50,5 mia. euro til 416 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 438.690 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 253.120 −919
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.677 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 166.443 −919
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.071 −466
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.507 604
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.507 604
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.008.537 −2.077
5.1 Primære markedsoperationer 132.172 3.493
5.2 Langfristede markedsoperationer 876.363 −3.790
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −1.780
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 80.121 −3.548
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 607.492 435
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 269.878 −633
7.2 Andre værdipapirer 337.614 1.068
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 29.912 0
9 Andre aktiver 282.375 −932
Aktiver i alt 2.748.823 −6.902
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 878.294 −2.763
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 788.007 −15.858
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 415.950 −50.518
2.2 Indlånsfacilitet 166.437 34.552
2.3 Indskud med fast løbetid 205.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 119 107
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.374 −426
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 118.875 15.859
5.1 Offentlig forvaltning og service 82.471 14.567
5.2 Andre forpligtelser 36.403 1.292
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 166.003 −4.769
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.236 −301
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.682 −39
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.682 −39
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.952 0
10 Andre forpligtelser 231.988 1.396
11 Revalueringskonti 407.378 0
12 Kapital og reserver 86.035 0
Passiver i alt 2.748.823 −6.902
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt