Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 февруари 2012 г.

28 февруари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 февруари 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 277,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 февруари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,7 млрд. щатски долара 3,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. евро до 342,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 2,0 млрд. евро до 867,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 41,8 млрд. евро до 142,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 1,6 млрд. евро до 120,0 млрд. евро. На 22 февруари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 142,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 166,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,0 млрд. евро (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 477,3 млрд. евро (при 454,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 283,6 млрд. евро. Увеличението се дължи на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 24 февруари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,2 млрд. евро и 7,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 38,8 млрд. евро до 93,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 445 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 245 278 −526
2.1 Вземания от МВФ 85 517 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 761 −526
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 99 874 245
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 801 289
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 801 289
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 819 682 23 350
5.1 Основни операции по рефинансиране 166 490 23 739
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 652 097 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 020 −416
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 75 27
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 64 663 −4 533
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 626 474 1 795
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 283 609 580
7.2 Други ценни книжа 342 865 1 215
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 0
9 Други активи 358 205 8 717
Общо активи 2 692 598 29 337
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 867 396 −1 958
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 793 399 −13 801
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 93 676 −38 797
2.2 Депозитно улеснение 477 324 22 968
2.3 Срочни депозити 219 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 899 2 028
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 329 398
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 153 640 43 069
5.1 Сектор „Държавно управление“ 142 238 41 772
5.2 Други задължения 11 402 1 297
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 115 851 −2 306
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 771 69
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 337 −64
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 337 −64
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 215 914 3 598
11 Сметки за преоценка 394 029 0
12 Капитал и резерви 81 990 333
Общо пасиви 2 692 598 29 337

Данни за контакт за медиите