Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. februar 2012

28. februar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. februar 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 277,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. februar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 3,7 mia. USD 3,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,2 mia. euro til 342,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,0 mia. euro til 867,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 41,8 mia. euro til 142,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 1,6 mia. euro til 120,0 mia. euro. Onsdag den 22. februar 2012 udløb en primær markedsoperation på 142,8 mia. euro, og en ny på 166,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 219,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,0 mia. euro (mod 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 477,3 mia. euro (mod 454,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,6 mia. euro til 283,6 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 24. februar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 219,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 57,2 mia. euro og 7,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,8 mia. euro til 93,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.445 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 245.278 −526
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.517 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.761 −526
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 99.874 245
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.801 289
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.801 289
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 819.682 23.350
5.1 Primære markedsoperationer 166.490 23.739
5.2 Langfristede markedsoperationer 652.097 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.020 −416
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 75 27
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 64.663 −4.533
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 626.474 1.795
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 283.609 580
7.2 Andre værdipapirer 342.865 1.215
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 0
9 Andre aktiver 358.205 8.717
Aktiver i alt 2.692.598 29.337
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 867.396 −1.958
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 793.399 −13.801
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 93.676 −38.797
2.2 Indlånsfacilitet 477.324 22.968
2.3 Indskud med fast løbetid 219.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.899 2.028
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.329 398
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 153.640 43.069
5.1 Offentlig forvaltning og service 142.238 41.772
5.2 Andre forpligtelser 11.402 1.297
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 115.851 −2.306
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.771 69
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.337 −64
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.337 −64
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 215.914 3.598
11 Revalueringskonti 394.029 0
12 Kapital og reserver 81.990 333
Passiver i alt 2.692.598 29.337

Medie- og pressehenvendelser