Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. veebruar 2012

28. veebruar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. veebruaril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 277,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. veebruar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 3,7 miljardit USA dollarit 3,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 342,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,0 miljardi euro võrra 867,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 41,8 miljardi euro võrra 142,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 1,6 miljardi euro võrra 120,0 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. veebruaril 2012 möödus 142,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 166,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 219,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,0 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 477,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 454,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 283,6 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 24. veebruaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,2 miljardi ja 7,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,8 miljardi euro võrra 93,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 445 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 245 278 −526
2.1 Nõuded RVFle 85 517 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 159 761 −526
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 99 874 245
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 801 289
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 801 289
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 819 682 23 350
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 166 490 23 739
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 652 097 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 020 −416
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 75 27
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 64 663 −4 533
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 626 474 1 795
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 283 609 580
7.2 Muud väärtpaberid 342 865 1 215
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 358 205 8 717
Varad kokku 2 692 598 29 337
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 867 396 −1 958
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 793 399 −13 801
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 93 676 −38 797
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 477 324 22 968
2.3 Tähtajalised hoiused 219 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 899 2 028
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 329 398
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 153 640 43 069
5.1 Valitsussektor 142 238 41 772
5.2 Muud kohustused 11 402 1 297
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 115 851 −2 306
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 771 69
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 337 −64
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 337 −64
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 215 914 3 598
11 Ümberhindluskontod 394 029 0
12 Kapital ja reservid 81 990 333
Kohustused kokku 2 692 598 29 337

Kontaktandmed