Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. februarja 2012

28. februar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. februarja 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 277,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. februar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,7 mrd USD 3,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,2 milijarde EUR na 342,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,0 milijarde EUR na 867,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 41,8 milijarde EUR na 142,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 120,0 milijarde EUR. V sredo, 22. februarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 142,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 166,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 219,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,0 milijarde EUR (v primerjavi z 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 477,3 milijarde EUR (v primerjavi s 454,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 283,6 milijarde EUR. Povečanje je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 24. februarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 57,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 7,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 38,8 milijarde EUR na 93,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.445 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 245.278 −526
2.1 Terjatve do MDS 85.517 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.761 −526
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 99.874 245
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.801 289
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.801 289
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 819.682 23.350
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 166.490 23.739
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 652.097 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.020 −416
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 75 27
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 64.663 −4.533
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 626.474 1.795
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 283.609 580
7.2 Drugi vrednostni papirji 342.865 1.215
8 Dolg širše države v EUR 31.176 0
9 Druga sredstva 358.205 8.717
Skupaj sredstva 2.692.598 29.337
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 867.396 −1.958
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 793.399 −13.801
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 93.676 −38.797
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 477.324 22.968
2.3 Vezane vloge 219.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.899 2.028
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.329 398
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 153.640 43.069
5.1 Širša država 142.238 41.772
5.2 Druge obveznosti 11.402 1.297
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 115.851 −2.306
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.771 69
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.337 −64
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.337 −64
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 215.914 3.598
11 Računi prevrednotenja 394.029 0
12 Kapital in rezerve 81.990 333
Skupaj obveznosti 2.692.598 29.337

Stiki za medije