Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. únoru 2012

28. února 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. února 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,3 mld. EUR na 277,1 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. února 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 3,7 mld. USD 3,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,2 mld. EUR na 342,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,0 mld. EUR na 867,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 41,8 mld. EUR na 142,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 120,0 mld. EUR. Ve středu 22. února 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 142,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 166,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 219,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,0 mld. EUR (oproti 1,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 477,3 mld. EUR (oproti 454,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 283,6 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je vypořádání nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 24. února 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,2 mld. EUR, resp. 7,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,8 mld. EUR na 93,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 445 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 245 278 −526
2.1 Pohledávky za MMF 85 517 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 761 −526
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 99 874 245
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 801 289
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 801 289
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 819 682 23 350
5.1 Hlavní refinanční operace 166 490 23 739
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 652 097 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 020 −416
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 75 27
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 64 663 −4 533
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 626 474 1 795
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 283 609 580
7.2 Ostatní cenné papíry 342 865 1 215
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 0
9 Ostatní aktiva 358 205 8 717
Aktiva celkem 2 692 598 29 337
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 867 396 −1 958
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 793 399 −13 801
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 93 676 −38 797
2.2 Vkladová facilita 477 324 22 968
2.3 Termínované vklady 219 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 899 2 028
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 329 398
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 153 640 43 069
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 142 238 41 772
5.2 Ostatní závazky 11 402 1 297
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 115 851 −2 306
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 771 69
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 337 −64
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 337 −64
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 215 914 3 598
11 Účty přecenění 394 029 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 990 333
Pasiva celkem 2 692 598 29 337

Kontakty pro média