Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 lutego 2012 r.

28 lutego 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 lutego 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR do poziomu 277,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 lutego 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,7 mld USD 3,6 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,2 mld EUR do poziomu 342,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,0 mld EUR do poziomu 867,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 41,8 mld EUR do poziomu 142,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 1,6 mld EUR do poziomu 120,0 mld EUR. W środę 22 lutego 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 142,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 166,5 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 219,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,0 mld EUR (wobec 1,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 477,3 mld EUR (wobec 454,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,6 mld EUR do poziomu 283,6 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 24 lutego 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,2 mld i 7,1 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 38,8 mld EUR do poziomu 93,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.445 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 245.278 −526
2.1 Należności od MFW 85.517 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.761 −526
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 99.874 245
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.801 289
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.801 289
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 819.682 23.350
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 166.490 23.739
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 652.097 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.020 −416
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 75 27
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 64.663 −4.533
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 626.474 1.795
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 283.609 580
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.865 1.215
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 0
9 Pozostałe aktywa 358.205 8.717
Aktywa razem 2.692.598 29.337
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 867.396 −1.958
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 793.399 −13.801
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 93.676 −38.797
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 477.324 22.968
2.3 Depozyty terminowe 219.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.899 2.028
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.329 398
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 153.640 43.069
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 142.238 41.772
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.402 1.297
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 115.851 −2.306
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.771 69
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.337 −64
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.337 −64
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 215.914 3.598
11 Różnice z wyceny 394.029 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.990 333
Pasywa razem 2.692.598 29.337

Kontakt z mediami