Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 februari 2012

28 februari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 februari 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 277,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 februari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,7 miljard USD 3,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 342,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,0 miljard naar EUR 867,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 41,8 miljard naar EUR 142,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 1,6 miljard naar EUR 120,0 miljard. Op woensdag 22 februari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 142,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 166,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,0 miljard (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 477,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 454,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 283,6 miljard. Deze stijging was het resultaat van verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 24 februari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 219,3 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,2 miljard en EUR 7,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,8 miljard naar EUR 93,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.445 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 245.278 −526
2.1 Vorderingen op het IMF 85.517 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 159.761 −526
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 99.874 245
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.801 289
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.801 289
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 819.682 23.350
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 166.490 23.739
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 652.097 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.020 −416
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 75 27
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 64.663 −4.533
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 626.474 1.795
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 283.609 580
7.2 Overige waardepapieren 342.865 1.215
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 0
9 Overige activa 358.205 8.717
Totaal activa 2.692.598 29.337
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 867.396 −1.958
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 793.399 −13.801
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 93.676 −38.797
2.2 Depositofaciliteit 477.324 22.968
2.3 Termijndeposito's 219.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.899 2.028
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.329 398
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 153.640 43.069
5.1 Overheid 142.238 41.772
5.2 Overige verplichtingen 11.402 1.297
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.851 −2.306
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.771 69
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.337 −64
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.337 −64
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 215.914 3.598
11 Herwaarderingsrekeningen 394.029 0
12 Kapitaal en reserves 81.990 333
Totaal passiva 2.692.598 29.337

Contactpersonen voor de media