Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 24. februārī

2012.28.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 24. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 277.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 23. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 3.7 mljrd. ASV dolāru 3.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 342.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.0 mljrd. euro (līdz 867.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 41.8 mljrd. euro (līdz 142.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 120.0 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 22. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 142.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 166.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 219.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.0 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 477.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 454.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 283.6 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 24. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.2 mljrd. euro un 7.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 38.8 mljrd. euro (līdz 93.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,445 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 245,278 −526
2.1 SVF debitoru parādi 85,517 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 159,761 −526
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 99,874 245
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,801 289
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,801 289
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 819,682 23,350
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 166,490 23,739
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 652,097 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,020 −416
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 75 27
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 64,663 −4,533
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 626,474 1,795
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 283,609 580
7.2 Pārējie vērtspapīri 342,865 1,215
8 Valdības parāds euro 31,176 0
9 Pārējie aktīvi 358,205 8,717
Kopā aktīvi 2,692,598 29,337
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 867,396 −1,958
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 793,399 −13,801
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 93,676 −38,797
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 477,324 22,968
2.3 Termiņnoguldījumi 219,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,899 2,028
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,329 398
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 153,640 43,069
5.1 Saistības pret valdību 142,238 41,772
5.2 Pārējās saistības 11,402 1,297
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 115,851 −2,306
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,771 69
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,337 −64
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,337 −64
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 215,914 3,598
11 Pārvērtēšanas konti 394,029 0
12 Kapitāls un rezerves 81,990 333
Kopā pasīvi 2,692,598 29,337

Kontaktinformācija presei