Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. februáru 2012

28. februára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. februára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,3 mld. EUR na 277,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. februára 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,7 mld. USD 3,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 342,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,0 mld. EUR na 867,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 41,8 mld. EUR na 142,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 1,6 mld. EUR na 120,0 mld. EUR. V stredu 22. februára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 142,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 166,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,0 mld. EUR (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 477,3 mld. EUR (v porovnaní so 454,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 283,6 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 24. februára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,2 mld. EUR a 7,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 38,8 mld. EUR na 93,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 445 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 245 278 −526
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 517 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 159 761 −526
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 99 874 245
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 801 289
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 801 289
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 819 682 23 350
5.1 Hlavné refinančné operácie 166 490 23 739
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 652 097 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 020 −416
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 75 27
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 64 663 −4 533
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 626 474 1 795
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 283 609 580
7.2 Ostatné cenné papiere 342 865 1 215
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 0
9 Ostatné aktíva 358 205 8 717
Úhrn aktív 2 692 598 29 337
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 867 396 −1 958
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 793 399 −13 801
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 93 676 −38 797
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 477 324 22 968
2.3 Termínované vklady 219 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 899 2 028
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 329 398
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 153 640 43 069
5.1 Verejná správa 142 238 41 772
5.2 Ostatné záväzky 11 402 1 297
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 115 851 −2 306
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 771 69
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 337 −64
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 337 −64
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 215 914 3 598
11 Účty precenenia 394 029 0
12 Kapitál a rezervy 81 990 333
Úhrn pasív 2 692 598 29 337

Kontakt pre médiá