Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 februari 2012

28 februari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 februari 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 277,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 februari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,7 miljarder USD 3,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 342,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,0 miljarder EUR till 867,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 41,8 miljarder EUR till 142,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 120,0 miljarder EUR. Onsdagen den 22 februari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 142,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 166,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 219,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,0 miljard EUR (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 477,3 miljarder EUR (jämfört med 454,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 283,6 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 24 februari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,2 miljarder EUR respektive 7,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,8 miljarder EUR till 93,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.445 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 245.278 −526
2.1 Fordringar på IMF 85.517 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.761 −526
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 99.874 245
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.801 289
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.801 289
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 819.682 23.350
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 166.490 23.739
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 652.097 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.020 −416
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 75 27
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 64.663 −4.533
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 626.474 1.795
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 283.609 580
7.2 Andra värdepapper 342.865 1.215
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 0
9 Övriga tillgångar 358.205 8.717
Summa tillgångar 2.692.598 29.337
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 867.396 −1.958
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 793.399 −13.801
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 93.676 −38.797
2.2 Inlåningsfacilitet 477.324 22.968
2.3 Inlåning med fast löptid 219.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.899 2.028
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.329 398
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 153.640 43.069
5.1 Offentliga sektorn 142.238 41.772
5.2 Övriga skulder 11.402 1.297
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 115.851 −2.306
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.771 69
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.337 −64
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.337 −64
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 215.914 3.598
11 Värderegleringskonton 394.029 0
12 Eget kapital 81.990 333
Summa skulder 2.692.598 29.337
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media