Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 oktober 2011

11 oktober 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 oktober 2011 motsvarade minskningen på 181 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) en försäljning av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 191 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
6 oktober 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,5 miljarder USD 0,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 338,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 859,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 54,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 67,3 miljarder EUR till 163,3 miljarder EUR. Onsdagen den 5 oktober 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 208,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 198,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 156,5 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 160,5 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,8 miljarder EUR (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 255,6 miljarder EUR (jämfört med 199,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 222,3 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 163,0 miljarder EUR respektive 59,2 miljarder EUR den vecka som slutade den 7 oktober 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 50,7 miljarder EUR till 154,1 miljarder EUR.

Övrigt

På grund av en omklassificering i balansräkningen för en centralbank i Eurosystemet har följande ändringar i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 30 september 2011 gjorts. Övriga fordringar i euro på kreditinstitut hemmahörande i euroområdet (post 6 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR och övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan) ökade med samma belopp.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.824 −181
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 226.804 282
2.1 Fordringar på IMF 80.401 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 146.404 284
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.593 −734
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.437 743
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.437 743
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 580.690 −8.096
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 198.881 −9.468
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 378.935 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.837 1.423
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 38 −50
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 68.334 16.503
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 560.742 4.080
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 222.253 2.312
7.2 Andra värdepapper 338.489 1.767
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.965 0
9 Övriga tillgångar 350.340 −5.440
Summa tillgångar 2.295.727 7.156
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 859.614 2.242
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 571.514 8.499
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 154.144 −50.727
2.2 Inlåningsfacilitet 255.569 55.930
2.3 Inlåning med fast löptid 160.500 4.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.301 −704
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.957 −1.341
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.406 2.666
5.1 Offentliga sektorn 54.294 2.648
5.2 Övriga skulder 8.112 17
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.289 −1.747
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.676 1.200
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.250 −1.552
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.250 −1.552
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 216.779 −2.811
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.295.727 7.156