Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. oktobra 2011

11. oktober 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. oktobra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 181 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlatih spominskih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 191 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
6. oktober 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,8 milijarde EUR na 338,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,2 milijarde EUR na 859,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 2,6 milijarde EUR na 54,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 67,3 milijarde EUR na 163,3 milijarde EUR. V sredo, 5. oktobra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 208,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 198,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 156,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 160,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,8 milijarde EUR (v primerjavi z 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 255,6 milijarde EUR (v primerjavi s 199,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,3 milijarde EUR na 222,3 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 7. oktobra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 163,0 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 59,2 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 50,7 milijarde EUR na 154,1 milijarde EUR.

Drugo

Glede tedenskega konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema na dan 30. septembra 2011 je treba omeniti, da so se druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih (postavka sredstev 6) zmanjšale za 0,5 milijarde EUR, druga sredstva (postavka sredstev 9) pa so se povečala za isti znesek, kar je posledica računovodske prerazvrstitve s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.824 −181
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 226.804 282
2.1 Terjatve do MDS 80.401 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 146.404 284
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 34.593 −734
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.437 743
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.437 743
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 580.690 −8.096
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 198.881 −9.468
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 378.935 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.837 1.423
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 38 −50
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 68.334 16.503
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 560.742 4.080
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 222.253 2.312
7.2 Drugi vrednostni papirji 338.489 1.767
8 Dolg širše države v EUR 33.965 0
9 Druga sredstva 350.340 −5.440
Skupaj sredstva 2.295.727 7.156
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 859.614 2.242
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 571.514 8.499
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 154.144 −50.727
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 255.569 55.930
2.3 Vezane vloge 160.500 4.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.301 −704
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.957 −1.341
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.406 2.666
5.1 Širša država 54.294 2.648
5.2 Druge obveznosti 8.112 17
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.289 −1.747
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.676 1.200
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.250 −1.552
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.250 −1.552
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 216.779 −2.811
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.295.727 7.156