Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. říjnu 2011

11. října 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. října 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 181 mil. EUR prodeji pamětních zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 191 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
6. října 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,8 mld. EUR na 338,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,2 mld. EUR na 859,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 2,6 mld. EUR na 54,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 67,3 mld. EUR na 163,3 mld. EUR. Ve středu 5. října 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 208,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 198,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 156,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 160,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,8 mld. EUR (oproti 1,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 255,6 mld. EUR (oproti 199,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,3 mld. EUR na 222,3 mld. EUR. Tento nárůst je důsledkem vypořádaných nákupů cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 7. října 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 163,0 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 50,7 mld. EUR na 154,1 mld. EUR.

Ostatní

Ke konsolidované týdenní rozvaze Eurosystému k 30. září 2011 je třeba poznamenat, že objem ostatních pohledávek v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny (položka 6 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR a objem ostatních aktiv (položka 9 na straně aktiv) se o stejnou částku zvýšil. Stalo se tak v důsledku účetní reklasifikace ze strany jedné centrální banky Eurosystému.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 824 −181
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 226 804 282
2.1 Pohledávky za MMF 80 401 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 404 284
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 593 −734
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 437 743
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 437 743
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 580 690 −8 096
5.1 Hlavní refinanční operace 198 881 −9 468
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 378 935 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 837 1 423
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 38 −50
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 68 334 16 503
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 560 742 4 080
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 222 253 2 312
7.2 Ostatní cenné papíry 338 489 1 767
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 965 0
9 Ostatní aktiva 350 340 −5 440
Aktiva celkem 2 295 727 7 156
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 859 614 2 242
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 571 514 8 499
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 154 144 −50 727
2.2 Vkladová facilita 255 569 55 930
2.3 Termínované vklady 160 500 4 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 301 −704
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 957 −1 341
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 406 2 666
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 54 294 2 648
5.2 Ostatní závazky 8 112 17
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 289 −1 747
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 676 1 200
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 250 −1 552
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 250 −1 552
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 216 779 −2 811
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 295 727 7 156