Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 oktober 2011

11 oktober 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 oktober 2011 weerspiegelde de daling van EUR 181 miljoen van de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) de verkoop van gouden herdenkingsmunten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 191 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
6 oktober 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,8 miljard naar EUR 338,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 859,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 2,6 miljard naar EUR 54,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 67,3 miljard naar EUR 163,3 miljard. Op woensdag 5 oktober 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 208,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 198,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 156,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 160,5 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,8 miljard (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 255,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 199,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,3 miljard naar EUR 222,3 miljard. Deze stijging was het gevolg van de verrekende aankopen van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). In de week die eindigde op 7 oktober 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 163,0 miljard, en die van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,2 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 50,7 miljard naar EUR 154,1 miljard.

Overige aangelegenheden

Hier dient ten aanzien van de geconsolideerde Weekstaat van het Eurosysteem per 30 september 2011 te worden opgemerkt dat Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro (actiefpost 6) met EUR 0,5 miljard is gedaald en dat Overige activa (actiefpost 9) met hetzelfde bedrag is gestegen, ten gevolge van een financieel-administratieve herclassificatie door een centrale bank van het Eurosysteem.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.824 −181
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 226.804 282
2.1 Vorderingen op het IMF 80.401 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 146.404 284
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.593 −734
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.437 743
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.437 743
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 580.690 −8.096
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 198.881 −9.468
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 378.935 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.837 1.423
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 38 −50
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 68.334 16.503
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 560.742 4.080
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 222.253 2.312
7.2 Overige waardepapieren 338.489 1.767
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.965 0
9 Overige activa 350.340 −5.440
Totaal activa 2.295.727 7.156
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 859.614 2.242
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 571.514 8.499
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 154.144 −50.727
2.2 Depositofaciliteit 255.569 55.930
2.3 Termijndeposito's 160.500 4.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.301 −704
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.957 −1.341
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.406 2.666
5.1 Overheid 54.294 2.648
5.2 Overige verplichtingen 8.112 17
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.289 −1.747
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.676 1.200
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.250 −1.552
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.250 −1.552
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 216.779 −2.811
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.295.727 7.156