Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. októbru 2011

11. októbra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. októbra 2011 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 181 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých pamätných mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 191 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Deň začatia Druh obchodu Splatná suma Nová suma
6. október 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,8 mld. EUR na 338,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2,2 mld. EUR na 859,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 2,6 mld. EUR na 54,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 67,3 mld. EUR na 163,3 mld. EUR. V stredu 5. októbra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 208,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 198,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 156,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 160,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,8 mld. EUR (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 255,6 mld. EUR (v porovnaní so 199,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 2,3 mld. EUR na 222,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 7. októbra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 163,0 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 50,7 mld. EUR na 154,1 mld. EUR.

Ostatné

V súvislosti s konsolidovaným týždenným finančným výkazom Eurosystému k 30. septembru 2011 je potrebné poznamenať, že objem ostatných pohľadávok voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách (položka 6 na strane aktív) poklesol o 0,5 mld. EUR a objem ostatných aktív (položka 9 na strane aktív) sa v dôsledku účtovnej reklasifikácie, ktorú uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému, o rovnakú hodnotu zvýšil.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 824 −181
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 226 804 282
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 401 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 146 404 284
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 593 −734
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 437 743
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 437 743
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 580 690 −8 096
5.1 Hlavné refinančné operácie 198 881 −9 468
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 378 935 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 837 1 423
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 38 −50
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 68 334 16 503
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 560 742 4 080
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 222 253 2 312
7.2 Ostatné cenné papiere 338 489 1 767
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 965 0
9 Ostatné aktíva 350 340 −5 440
Úhrn aktív 2 295 727 7 156
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 859 614 2 242
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 571 514 8 499
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 154 144 −50 727
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 255 569 55 930
2.3 Termínované vklady 160 500 4 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 301 −704
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 957 −1 341
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 406 2 666
5.1 Verejná správa 54 294 2 648
5.2 Ostatné záväzky 8 112 17
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 289 −1 747
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 676 1 200
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 250 −1 552
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 250 −1 552
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 216 779 −2 811
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 295 727 7 156

Kontakt pre médiá