Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. oktober 2011

11. oktober 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. oktober 2011, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 181 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af erindringsmønter i guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 191 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
6. oktober 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,5 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,8 mia. euro til 338,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,2 mia. euro til 859,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 2,6 mia. euro til 54,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 67,3 mia. euro til 163,3 mia. euro. Onsdag den 5. oktober 2011 udløb en primær markedsoperation på 208,3 mia. euro, og en ny på 198,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 156,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 160,5 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,8 mia. euro (sammenlignet med 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 255,6 mia. euro (sammenlignet med 199,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,3 mia. euro til 222,3 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 7. oktober 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 163,0 mia. euro og 59,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 50,7 mia. euro til 154,1 mia. euro.

Andre forhold

Med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. september 2011 skal det bemærkes, at andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet (aktivpost 6) er faldet med 0,5 euro, og at andre aktiver (aktivpost 9) er steget med samme beløb. Dette afspejlede en regnskabsmæssig omklassificering udført af en centralbank i Eurosystemet.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.824 −181
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 226.804 282
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.401 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 146.404 284
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.593 −734
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.437 743
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.437 743
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 580.690 −8.096
5.1 Primære markedsoperationer 198.881 −9.468
5.2 Langfristede markedsoperationer 378.935 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.837 1.423
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 38 −50
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 68.334 16.503
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 560.742 4.080
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 222.253 2.312
7.2 Andre værdipapirer 338.489 1.767
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.965 0
9 Andre aktiver 350.340 −5.440
Aktiver i alt 2.295.727 7.156
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 859.614 2.242
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 571.514 8.499
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 154.144 −50.727
2.2 Indlånsfacilitet 255.569 55.930
2.3 Indskud med fast løbetid 160.500 4.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.301 −704
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.957 −1.341
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.406 2.666
5.1 Offentlig forvaltning og service 54.294 2.648
5.2 Andre forpligtelser 8.112 17
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.289 −1.747
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.676 1.200
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.250 −1.552
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.250 −1.552
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 216.779 −2.811
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.295.727 7.156

Medie- og pressehenvendelser