Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 октомври 2011 г.

11 октомври 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 181 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 7 октомври 2011 г., отразява извършените продажби на възпоменателни златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 191 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
6 октомври 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,8 млрд. евро до 338,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,2 млрд. евро до 859,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 2,6 млрд. евро до 54,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 67,3 млрд. евро до 163,3 млрд. евро. На 5 октомври 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 208,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 198,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 156,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 160,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,8 млрд. евро (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 255,6 млрд. евро (при 199,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,3 млрд. евро до 222,3 млрд. евро. Увеличението е резултат от заплатените покупки на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 7 октомври 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достига съответно 163,0 млрд. евро и 59,2 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 50,7 млрд. евро до 154,1 млрд. евро.

Други въпроси

По отношение на консолидирания седмичен финансов отчет на Евросистемата към 30 септември 2011 г. следва да се отбележи, че показателят други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро (статия 6 от активите), отбелязва спад с 0,5 млрд. евро, а показателят други активи (статия 9 от активите) нараства със същата сума в резултат от счетоводна прекласификация от една централна банка от Евросистемата.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 824 −181
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 226 804 282
2.1 Вземания от МВФ 80 401 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 146 404 284
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 593 −734
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 437 743
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 437 743
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 580 690 −8 096
5.1 Основни операции по рефинансиране 198 881 −9 468
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 378 935 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 837 1 423
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 38 −50
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 68 334 16 503
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 560 742 4 080
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 222 253 2 312
7.2 Други ценни книжа 338 489 1 767
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 965 0
9 Други активи 350 340 −5 440
Общо активи 2 295 727 7 156
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 859 614 2 242
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 571 514 8 499
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 154 144 −50 727
2.2 Депозитно улеснение 255 569 55 930
2.3 Срочни депозити 160 500 4 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 301 −704
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 957 −1 341
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 62 406 2 666
5.1 Сектор „Държавно управление“ 54 294 2 648
5.2 Други задължения 8 112 17
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 289 −1 747
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 676 1 200
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 250 −1 552
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 250 −1 552
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 216 779 −2 811
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 295 727 7 156