Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 października 2011 r.

11 października 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 października 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 181 mln euro wynikał ze sprzedaży złotych monet okolicznościowych przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 191 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
6 października 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,8 mld euro do poziomu 338,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,2 mld euro do poziomu 859,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 2,6 mld euro do poziomu 54,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 67,3 mld euro do poziomu 163,3 mld euro. W środę 5 października 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 208,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 198,9 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 156,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 160,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,8 mld euro (wobec 1,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 255,6 mld euro (wobec 199,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,3 mld euro do poziomu 222,3 mld euro. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 7 października 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 163,0 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 50,7 mld euro do poziomu 154,1 mld euro.

Inne kwestie

W odniesieniu do skonsolidowanego tygodniowego sprawozdania finansowego Eurosystemu na dzień 30 września 2011 r. należy zauważyć, że z powodu zmiany klasyfikacji księgowej dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro (pozycja aktywów 6) obniżyły się o 0,5 mld euro, a  pozostałe aktywa (pozycja aktywów 9) zwiększyły się o tę samą kwotę.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.824 −181
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 226.804 282
2.1 Należności od MFW 80.401 −2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 146.404 284
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.593 −734
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.437 743
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.437 743
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 580.690 −8.096
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 198.881 −9.468
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 378.935 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.837 1.423
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 38 −50
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 68.334 16.503
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 560.742 4.080
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 222.253 2.312
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 338.489 1.767
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.965 0
9 Pozostałe aktywa 350.340 −5.440
Aktywa razem 2.295.727 7.156
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 859.614 2.242
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 571.514 8.499
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 154.144 −50.727
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 255.569 55.930
2.3 Depozyty terminowe 160.500 4.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.301 −704
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.957 −1.341
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 62.406 2.666
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 54.294 2.648
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.112 17
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 48.289 −1.747
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.676 1.200
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.250 −1.552
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.250 −1.552
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 216.779 −2.811
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.295.727 7.156

Kontakt z mediami